Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Национален Доверителен Еко Фонд
София
1574, бул. Шипченски проход 67-Б
Тел.: 973 36 37, 973 38 16
Факс.: 973 38 18
E-mail: ecofund@internet-bg.net
http://www.ecofund-bg.org
Цели, преоритетни области, инвестиционни проекти


E-mail: ecofund@ecofund-bg.org

Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) е юридическо лице, създадено в съответствие с договора за замяна на дълг срещу околна среда, сключен между правителствата на България и Конфедерация Швейцария, подписани през 1995 г.

Целта на фонда е управление на средствата, предоставени по силата на сделки на замяна на дълг срещу околна среда и дълг срещу природа, както и на средства, предоставени от международни или български източници и предназначени за опазване на околната среда в България.

Приоритетни области

 • Ликвидиране на замърсяване, настъпило в миналото:
  • третиране на опасни отпадъци и вещества;
  • намаляване замърсяването на питейна вода или храни, замърсени с тежки метали, токсични органични вещества или други вредни химикали.
 • Намаляване замърсяването на въздуха:
  • намаляване на здравния риск от високи концентрации на прах, серни и азотни окиси, олово и др. в населени места;
  • намаляване на парниковите газове - въглероден двуокис, метан, хлор-флуоровъглероди.
 • Опазване чистотата на водите:
  • общински и промишлени пречиствателни станции за отпадни води във водосборния район на Дунав;
  • общински и промишлени пречиствателни станции за отпадни води във водосборния район на Черно море.
 • Опазване на биологичното разнообразие:
  • развитие на инфраструктурата в защитени територии с цел опазване на защитени животински и растителни видове;
  • мониторинг и инвентаризация на биологичното разнообразие и др.

Всички проекти реализирани от НДЕФ към настоящия момент са финансирани изключително от постъпленията от суаповата сделка в размер на 23 544 000 швейцарски франка. Към края на 1999 година НДЕФ участва във финансирането и изпълнението на 26 проекта, чиято обща стойност възлиза на USD 35 345 447 от които USD 6 636 465 осигурени от НДЕФ. 14 от тях са завършени до момента.
В резултат на успешната работа на фонда, той бе ангажиран с управлението на пилотен проект за подобряване на околната среда в района на МДК Пирдоп.

Част А на проекта бе финансирана изключително със средства на НДЕФ, докато по част Б на пилотния проект бе предоставен заем от Световната банка.

В началото на 2000 година НДЕФ започна финансирането на още 12 новоодобрени на обща стойност 16 784 513 лева, от които 3 779 717 лева осигурени от НДЕФ.

Инвестициионни проекти

Националният доверителен екофонд отпуска средства за реализация на инвестиционни проекти, насочени към опазване на околната среда. Могат да кандидатстват държавни, общински или частни фирми, правителствени и неправителствени организации. Предложения за отпускане на средства се приемат текущо в офиса на фонда.

Кандидатите трябва да осигурят съфинансиране на проекта. Ако сумата е отпусната под формата на дарение, предприемачът трябва да осигури 70% от инвестицията. Ако средствата са под формата на заем, организацията трябва да разполага с 50% от стойността на инвестицията. В някои случаи екофондът може да подкрепи и безвъзмездно проекта.

Екоефектът е най-важният критерий за одобряването на проект. Той трябва да е защитен много добре технически, а работната документация да съдържа актуални цени. Трябва да е ясно предварително кой ще поеме експлоатационните разходи.

Процедурата за одобряване е двустепенна. Най-напред се изготвя предварителна оценка за това дали проектът отговаря на приоритетите на фонда, след което се прави подбор на положителните проекти. За предварителната оценка се подава специално предложение за финансиране, уточняващо проблема, пресмятане на ползите и изчисляване на разходите. Необходимо е да се приложи и график на реализация. Ако има договорености или проявен интерес за финансиране от други институции, добре е те също да бъдат посочени.

В молбата за подбор на проектите се представят данни за кандидата - основната стопанска дейност (ако е търговско дружество), цели (за организациите с идеална цел), функции (за бюджетните организации). Кандидатът трябва да отбележи дали са му налагани санкции и предписания във връзка с нарушаване на екологичното законодателство. Изброяват се имената на проектантите, строителите и лицата, които ще експлоатират обекта.

За самият обект също се изискват редица данни - предназначение, териториален обхват, сфери на въздействие. Прилага се техническо описание, график за реализация, количествено-стойностна сметка, източници на финансиране и др. Кандидатът подписва декларация за автентичността на информацията.

Молбата се придружава от няколко документа - оценка и положително решение за въздействие върху околната среда (ОВОС), баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три години. Изискват се удостоверение за съдебна регистрация и копие от декларацията за банковите сметки на кандидата пред съответната данъчна служба.

Цялата документация се проверява от експерти на фонда, които осъществяват последващ контрол и следят дали проектите се реализират според уговорените срокове. Средствата се отпускат директно от фонда по банкова сметка на одобрената организация.