Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Българско дружество за защита на птиците
София
1111, п.к. 50, ж.к. Мусагеница бл. 104, вх. А, ет. 6
Тел.: 971 58 55, 971 58 56
Факс.: 971 58 57
E-mail: bspb_hq@bspb.org
http://www.bspb.org
Информация

Изпълнителен директор: Борис Бъров 0888 539 996 boris.barov@bspb.org

Какво е БДЗП?
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е първата в най-ново време и най-голямата неправителствена организация (НПО) за опазване на биологичното разнообразие. Основано е на 3 юни 1988 г. и се е утвърдило като национална организация. Единствената НПО в България, постигнала стабилни природозащитни резултати в районите на действието си. БДЗП е партньорът на BirdLife International в България.
Членството в него е доброволно, повечето от дейностите се извършват на доброволни начала, но с висок професионализъм. БДЗП работи за природата, като защитава правото й на съществуване. БДЗП работи и за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

Защо е необходимо БДЗП?
Птиците са една от най-важните части на природните екосистеми. Благодарение на тези екосистеми на Земята има въздух, вода, благоприятен климат и много други неща, без които човекът не може. Така че птиците имат пряка заслуга за жизнено важните условия за самото съществуване на човека.
Дивите птици са изправени пред множество заплахи. Непрекъснатото усвояване на природни територии, замърсяването, прякото им унищожаване застрашават от окончателно изчезване 10% от всички видове на Земята. Достойно, морално и удовлетворяващо е да застанеш в защита на тези, които не могат да се оплачат, а просто тихо и незабелязано си отиват от света.
Птиците имат и финансово измерение. Те могат да бъдат остойностени като месо, перушина, суровина за фармацевтиката и т.н. Те могат да бъдат остойностени и по-интелигентно – като "суровина" за екотуризъм, като лечебно средство (птичите песни в естествена среда се използват за лечение на стресови и други заболявания) и т.н.
Така че пазейки птиците, ние ги пазим и като чисто стопански ресурс. БДЗП е необходимо, за да могат птиците да изпълняват незаменимата си екологична роля и да гарантират благоприятна природна среда, да може повече от нашите деца да намерят удоволствието от досега с природата, повече хора да запазят и развият вътрешното си богатство, да печелят от разумно и интелигентно ползване на природните ресурси.
Но Дружеството е необходимо и като представител на обществото, като изразител на интересите му по отношение опазването на дивата природа. БДЗП е ценен елемент на българската обществена действителност, потвърждение, че сме модерна страна, където опазването на природата е не само държавна политика, но и където гражданските сдружения имат своето реално място.

Мисията на БДЗП
БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло. По този начин Дружеството допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

БДЗП в световната природозащита
България е малка страна с голямо биоразнообразие. Десет различни страни опазват световно застрашената червеногуша гъска, но край двете езера до Шабла и Дуранкулак в Северо-източна България зимува 70% от световната й популация! Нашата страна е от голямо значение и за цялата германска популация на белия щъркел, която в пълен състав преминава два пъти годишно морските брегове на България! Затова БДЗП е организация, която опазва и биологичното разнообразие на нашия континент. Дружеството работи по многобройни международни проекти на с над 20 страни,. Нашата организация беше втората след Унгария източноевропейска страна,която БърдЛайф покани за присъединяване. Представител на БДЗП бе избран в протежение на два мандата за член на най-висшите управителни органи на БърдЛайф Интернешънъл - на Европейския комитет и на Световния съвет.

Стратегията
Особено важен елемент на стратегията на БДЗП е базирането й на реално членство и на демократично начало. БДЗП е една от малкото български НПО, където решенията се вземат от избран от общо събрание колективен орган, където има изборност и смяна както на работещите доброволно членове на Управителния съвет, така и на служителите.
Научния подход като в управлението на Дружеството, така и в природозащитната му дейност е от основно значение. Затова една от главините насоки в работата ни е събирането на актуална информация за птиците, орнитологично важните места, за основните местообитания, извършването на мониторинг върху тяхното състояние. Работи се на базата на ясни приоритети, на натрупания в БърдЛайф богат опит, което гарантира висок професионализъм и съществено допринася за високия престиж на БДЗП.
Базов принцип на БДЗП е прякото и конкретно действие, ориентирано към съществен принос за дивата природа, към видими и измерими резултати. Затова вниманието ни е насочено и към някои неатрактивни форми на природозащитна дейност, като подпомагане усъвършенстването на законодателството, участие в разработването на стратегическите държавни документи в областта на природозащитата.

БДЗП на местно ниво
Един от най-важните стратегически принципи на БДЗП е стремежът към изграждане на стабилни местни представителства на Дружеството. Безспорен и специфичен за БДЗП успех са двата Природозащитни центъра на Дружеството – "Пода" и "Източни Родопи", където не само продължават започнатите още в края на 80-те години природозащитни дейности, но и където те имат ясна перспектива в бъдеще. Благодарение на този си принцип БДЗП е единствената българска НПО, постигнала стабилни природозащитни резултати в районите си на действие.