Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Организации свързани с туризма
Търсене

Организации
Вие сте в регистрираните организации за София . Ако искате да видите всички организации натиснете ТУК.
Населено място: 

Национален осигурителен институт
София
1303, бул. Ал. Стамболийски 62-64
Тел.: 926 10 10, 926 19 72, 926 18 64
Факс.: 974 62 75
E-mail: noi@nssi.bg
http://www.nssi.bg
Профилактика и рехабилитация

Необходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитация:

1. Медицинско направление в два екземпляра.

Издава се от личният лекар на лицето. В него трябва да са отразени заболяването на лицето, за което е необходимо то да проведе рехабилитация, медицинските мотиви за лечението, съответните медицински изследвания, придружаващите заболявания и заведението, което е най-подходящо като профилни възможности за това заболяване.
Медицинското направление на лице със заболяване, фигуриращо в списъка на заболяванията, подлежащи на диспансерно наблюдение, се издава от съответния диспансер по профила на заболяването.
Медицинското направление е валидно до един месец от датата на издаване.

Медицинското направление се придружава от:

  • за инвалидите – експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), като провеждането на рехабилитацията трябва да бъде в определения срок на инвалидността
  • за намиращите се във временна неработоспособност – копие от болничния лист, с който им е разрешен отпуск за временна неработоспособност и е вписан санаторно-курортен режим
  • за претърпелите трудова злополука – разпореждането за приемане на злополуката за трудова
  • за лицата с професионална болест – експертно решение за признаване на професионална болест.

2. Лична амбулаторна карта и медицинската документация, удостоверяваща настоящето и миналото здравно състояние на лицето – епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

3. Документ, удостоверяващ осигурителните права на лицето.

4. Направена от лицето резервация за заведение за профилактика и рехабилитация (в заведенията посочени по-горе). Териториалните поделения на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) разполагат с информация за профилните възможности и противопоказанията за лечение в заведенията, както и с информация за контакти с тях.

Въз основа на изброените документи определено длъжностно лице на ТП на НОИ (по постоянен адрес на лицето) издава удостоверение в два екземпляра. Удостоверението се издава до 10 работни дни преди датата на започване на профилактиката и рехабилитацията.

С всички изброени документи, в зависимост от конкретния случай, и документ за самоличност лицето постъпва в съответното заведение за профилактика и рехабилитация.

При прекратяване на профилактиката и рехабилитацията по собствено желание преди срока, посочен в удостоверението, лицето заплаща за своя сметка направените разходи за медицински процедури, нощувки и хранене. Разпоредбата не се прилага при поява на заболяване, което не може да се лекува в заведението или при настъпване на други събития с обективен характер, които могат да бъдат удостоверени към момента на напускането.

Целта на профилактиката и рехабилитацията е намаляване на разходите за парични обезщетения и пенсии за инвалидност от средствата на ДОО чрез вторична профилактика и рехабилитация на рецидивите при често или продължително боледуващите и болните с хронични заболявания, както и на лицата, пенсионирани поради инвалидност.

За по-подробна информация, моля свържете се с Вашето районно управление за социално осигуряване.

Телефонни номера и e-mail адреси на РУСО в страната